Đào tạo, tập huấn hoàn thiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2023

Đào tạo, tập huấn hoàn thiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2023

Khởi nghiệp
Nhiều chính sách ưu đãi đầu tư dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp
Trương Mạnh Tuấn | 09/09/2023 16:20
Đào tạo, tập huấn hoàn thiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2023
Đào tạo, tập huấn hoàn thiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2023 1
Lớp tập huấn hoàn thiện ý tưởng dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2023
Trương Mạnh Tuấn | 09/09/2023 16:19
Đào tạo nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Đào tạo nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 1
Lớp đào tạo nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp
Trương Mạnh Tuấn | 08/09/2023 10:48
Một số chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Một số chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1
Một số chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trương Mạnh Tuấn | 06/09/2023 20:59
Đào tạo khởi nghiệp
Đào tạo, tập huấn hoàn thiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2023
Đào tạo, tập huấn hoàn thiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2023 1
Lớp tập huấn hoàn thiện ý tưởng dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2023
Trương Mạnh Tuấn | 09/09/2023 16:19
Đào tạo nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Đào tạo nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 1
Lớp đào tạo nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp
Trương Mạnh Tuấn | 08/09/2023 10:48